Door u te registreren gaat u akkoord met volgende voorwaarden

Laatst aangepast op: 01/07/2014
Wil je gebruik maken van CapsCollection? Lees dan de voorwaarden grondig na.
Welkom bij CapsCollection
Wij wensen je een aangenaam bezoek en hopen dat je onze site handig, gebruiksvriendelijk en leuk vindt. Vooraleer je account bij CapsCollection (hierna 'wij', 'ons' of 'CapsCollection') aan te vragen, gelieve het volgende gebruiksreglement (hierna 'regels' of 'reglement') aandachtig te lezen. Noteer dat elke schending van dit akkoord kan resulteren in een beëindiging van onze service aan jou, onder voorbehoud van alle overige rechten die in hoofde van CapsCollection zouden kunnen ontstaan naar aanleiding van deze schending. CapsCollection behoudt zich het recht voor om deze overeenkomst te wijzigen. Voor algemene informatie kun je altijd een e-mail sturen naar volgend adres: support@CapsCollection.eu.
Jouw account
Jouw account bij CapsCollection is geldig voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik en kan niet overgedragen worden. Je bent volledig zelf verantwoordelijk voor de geheimhouding van het wachtwoord dat wordt toegekend. Je moet al het nodige doen om te vermijden dat onbevoegden toegang krijgen tot je account. CapsCollection kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor enige schade, direct of indirect, die je zou oplopen ten gevolge van het ongeoorloofd gebruik van je wachtwoord door derden. Elk gebruik van je account door middel van je wachtwoord valt onder jouw exclusieve verantwoordelijkheid. We raden je dan ook aan om je wachtwoord regelmatig te wijzigen.
Beschikbaarheid
CapsCollection doet zijn uiterste best om de beschikbaarheid van de website te maximaliseren. Maar aangezien de website wordt gehost door een derde partij kunnen er geen garanties rond beschikbaarheid worden gegeven. De gebruikers van CapsCollection kunnen dan ook geen claim indienen jegens CapsCollection vanwege het niet beschikbaar zijn van CapsCollection, of hun persoonlijke deelsite op Capscollection om welke reden dan ook. Onder geen enkele voorwaarde zal CapsCollection een vergoeding verschuldigd zijn aan de gebruikers of klanten van CapsCollection vanwege het niet beschikbaar zijn van de website.
Het gemeenschappelijk stellen van capsules
De bedoeling van CapsCollection is dat verzamelaars gebruik kunnen maken van capsules die werden aangemaakt door andere verzamelaars. Om de kwaliteit van de capsule informatie te garanderen zullen capsules die toegevoegd werden door een gebruiker eerst nagekeken worden op correctheid en volledigheid door CapsCollection. Eens de capsule goedgekeurd is door CapsCollection zal ze zichtbaar zijn voor andere gebruikers, die deze capsule dan ook kunnen toevoegen aan hun collectie. Vandaar dat vanaf de goedkeuring van de capsule de belangrijke eigenschappen van de capsule (nummer, foto, waarde) niet meer gewijzigd kunnen worden, ook niet door de gebruiker die de capsule oorspronkelijk heeft aangemaakt. Elke gebruiker van CapsCollection verklaart zich akkoord met dit proces.
Ongepast gedrag.
Elke klant van CapsCollection kan zelf teksten en foto's kiezen voor zijn "deelsite" en voor de capsules, die zichtbaar zullen zijn voor andere gebruikers. De klant verbindt zich er toe geen teksten of beeldmateriaal te gebruiken die aanstootgevend kunnen zijn voor bezoekers van CapsCollection. Indien deze voorwaarde geschonden word, eigent CapsCollection zich het recht toe de klant onmiddellijk de toegang tot Capscollection te ontzeggen en de storende inhoud te verwijderen, zonder enige compensatie naar de klant toe.
Privacybeleid
Bij de aanmaak van je CapsCollection-account worden er een aantal persoonlijke gegevens gevraagd zoals je naam, e-mailadres en woonplaats. Voor zover we persoonsgegevens van een gebruiker verzamelen, zullen wij dit doen mits respect van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer gewijzigd door de wet van 11 december 1998 tot omzetting van de richtlijn 95/46/EG van 24 oktober 1995. De persoonsgegevens van de gebruiker kunnen bestemd zijn voor intern gebruik en marketing. Uw persoonsgegevens zullen verwerkt worden in het bestand van CapsCollection waarvan u de contactgegevens vindt onder de rubriek Contactdetails van deze algemene voorwaarden. U geeft uw uitdrukkelijke toestemming voor deze verwerking. Het doel van deze verwerking is u op de hoogte te houden over onze producten en diensten. U gaat akkoord dat uw persoonsgegevens verstuurd worden naar vennootschappen die rechtstreeks of onrechtstreeks verbonden zijn met CapsCollection voor hun commerciële prospectie. U heeft het recht toegang te verkrijgen tot uw persoonsgegevens alsook het recht deze te verbeteren indien deze onjuist blijken te zijn. U kan zich op elk ogenblik verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor direct marketing redenen.
Schadeloosstelling
Door aan te vinken dat je akkoord gaat met onze Algemene Voorwaarden, stem je ermee in om onze functionarissen, directeurs, werknemers, agenten, licentiegevers, leveranciers en andere informatieleveranciers van de dienst, te vrijwaren tegen elke vorm van verlies, uitgave, schade en kosten tengevolge van een schending van deze overeenkomst of van een activiteit van je account (onverantwoord en verkeerd gedrag inbegrepen) door jou of een andere persoon die, door jouw toedoen of nalaten, of voor wie je instaat op dat moment, toegang had tot jouw account.
Beperking van de aansprakelijkheid
CapsCollection kan in geen geval verantwoordelijk worden gehouden voor schade als gevolg van gebruik van de website en daaruit voortvloeiende diensten zoals aantasting van de winst of het verloren gaan van gegevens. De verantwoordelijkheid van CapsCollection voor directe schade is beperkt tot het bedrag dat de gebruiker heeft betaald voor de dienstverlening die deze schade heeft veroorzaakt.
Intellectuele eigendomsrechten
Je capsules: Je geeftCapsCollection een niet-exclusieve, wereldwijde en royalty-vrije licentie waarbij het materiaal dat zich in jouw account bevindt door CapsCollection gekopieerd, opgeslagen, getoond en verzonden mag worden, voor zover dit nodig is om de door CapsCollection aangeboden diensten te vervullen (deze diensten omvatten, maar zijn niet beperkt tot de controle en bevestiging van het wachtwoord, het onderhoud en de ontwikkeling van onze site en het verifiëren van de naleving van deze overeenkomst). Je garandeert dat je je ten opzichte van CapsCollection niet zal beroepen op je morele rechten van vaderschap en integriteit met betrekking tot de door jou geplaatste foto's. Je garandeert op die manier dat CapsCollection elk auteursrechtelijk beschermd materiaal efficiënt kan kopiëren, opslaan, tonen en verzenden.
De CapsCollection website: Alle beelden, tekst en andere vormen van inhoud, met inbegrip van de namen en logo's van CapsCollection, zijn beschermd door het auteursrecht, als merk, handelsnaam, octrooi of door andere intellectuele eigendomsrechten. Je mag deze beelden, tekst en andere vormen van inhoud niet kopiëren, verzenden of verspreiden zonder de voorafgaande geschreven toestemming van CapsCollection, behalve indien het kopiëren, verzenden of verspreiden noodzakelijk is om onze service te gebruiken in overeenstemming met ons reglement.